|
|
0.0 (0)
[1396/11/02]

تاریخ اورشلیم سید جعفر حمیدی  

معرفی کتاب تاریخ اورشلیم 

در کتاب تاریخ اورشلیم (بیت المقدس) ، سعی شده از آنچه در طول تاریخ طولانى بر این شھر مقدس و در عین حال نگونبخت گذشته، به اجمال یاد شود. البته تحقیق تاریخی درباره بیت المقدس یا فلسطین، کاری پر مخاطره و طاقت- فرساست ھر اندازه کوشش شود تا از تمام اقوام که، به مرور ایام، در آنجا ساکن و یا آمده و رفتهاند یاد شود، باز بیم آن است که، نام یک یا چند قوم فراموش گرد د و از قلم بیفتد.

 

منبع:
Parameter:313096!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)