|
|
0.0 (0)
[1396/11/02]

دین و دولت در اسرائیل نویسنده احمد زیدآبادی  

دین و دولت در اسرائیل

نویسنده: احمد زیدآبادی

نوع رابطه دین و دولت در اسرائیل, موردی منحصر به فرد و در عین حال پیچیده و مبهم است. در این کتاب تلاش شده از خلال بررسی تاریخی تطور قوم یهود, کشمکش دین و دولت در کشور عبری, تئوریزه شده و فرضیه ای درباره آینده آن طرح شود. آنچه در این پژوهش مفروض گرفته شده این است که مذهب در یک جامعه سنتی, کارکردی اساسی در ایجاد انسجام اجتماعی دارد, اما در یک جامعه مدرن به مفهوم غربی آن, این کار ویژه ابتدا به صورت عامل تنش زدای اجتماعی در می آید و در نهایت نقش مذهب از عامل وحدت بخش و مشروعیت بخش دولت به حوزه علایق فردی تنزل مییابد. با این مفروض, این پرسش مطرح میشود که در جامعه مصنوع و تازه تاسیس اسرائیل که روند طبیعی گذر از سنت به مدرنیزم را طی نکرده است, نقش دین در وحدت بخشی جامعه و مشروعیت بخشی به دولت چیست. در پاسخ به پرسش فوق فرضیه اصلی در این پژوهش به شرح زیر صورتبندی میشود: دین یهود کارکردی دوگانه و متناقض در جامعه نو بنیاد اسرائیل پیدا کرده و باعث شکاف اجتماعی عمیقی در آن جامعه شده است.

حق تکثیر: نشر روزگار - ۱۳۸۱ - تهران

 

Parameter:313118!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)