1 آذر 1395 13:48:00

صوتی- بیانات مقام معظم رهبری در دومین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین اردیبهشت 1380  


بیانات مقام معظم رهبری در دومین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین اردیبهشت 1380

Parameter:222608!model&4354!print -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)