|
|
0.0 (0)
[1398/07/20]

بازدید دکتر امیرعبداللهیان از مجموعه خبرگزاری قدس و جمعیت دفاع از ملت فلسطین  

بازدید دکتر امیرعبدالهیان از مجموعه خبرگزاری قدس و جمعیت دفاع از ملت فلسطین

شنبه 20 مهر 1398

خبرگزاری قدس (قدسنا)

Parameter:433779!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)