|
|
0.0 (0)
[1399/04/07]

حملات اسرائیل به سوریه بعد از اظهارات ولید المعلم یعنی...  

متعاقب سخنان ولید المعلم درخصوص عزم کشورش بر ایستادگی دربرابر قانون سزار رژیم صهیونیستی گسترده ترین عملیات هوایی علیه سوریه طی ماههای اخیر را صورت دادوبا حمله به چنین استان سوری حداقل دوشهید وچند زخمی به تعداد شهدا ومجروحان حاصل ازحملات خود به سوریه افزود.

حملات اسرائیل به سوریه بعد از اظهارات ولید المعلم یعنی...

 چهارشنبه 4 تیر 1399 

العالم-سوریه

خبر :
متعاقب سخنان ولید المعلم درخصوص عزم کشورش بر ایستادگی دربرابر قانون سزار رژیم صهیونیستی گسترده ترین عملیات هوایی علیه سوریه طی ماههای اخیر را صورت دادوبا حمله به چنین استان سوری حداقل دوشهید وچند زخمی به تعداد شهدا ومجروحان حاصل ازحملات خود به سوریه افزود.

تحلیل:

-یک هفته پس ازاعلام واعمال رسمی قانون سزار وتحریم فلج کننده سوریه وزیر خارجه این کشور درکنفرانسی مطبوعاتی ازاستقامت کشورش درمقابل این تحریم ظالمانه سخن گفت .این اظهار نظر درشرایطی که از ناموفق بودن تحریمها درروزهای ابتدایی ان خبر میداد سوریه را مصمم درمقاومت دربرابر ان نشان میداد.درسایه چنین شرایطی بنظر میرسد حملات پرتعداد شب گذشته رژیم صهیونیستی به سوریه درواقع اعلام حمایت این رژیم ازتحریمهای امریکایی وتاکیدی براین نکته بود که این تحریمها ولو درسایه توسل به خشونت وزور، بایستی منتج به نتیجه شوند

-ستایش ولید المعلم از مواضع اردن در اعلام این کشور مبنی براینکه قانون سزار تاثیری بر تبادلات تجاری امان –دمشق نخواهد گذاشت میتواند درتشدید خشم اسرائیل موثر بوده باشد.چند روز پیش یک رسانه صهیونیستی اردن را تهدید کرده بود ظرف چند ساعت میتواند به اشغال اسرائیل دربیاید!

-استقبال معلم از روابط با امارات علی رغم تهدید این کشور از سوی امریکا نیز نشان میدهد انچنانکه امریکا انتظار داشته است حنای قانون سزارش رنگ نداشته است

-اینکه گفته میشود حملات رژیم به سوریه ازپایگاه امریکاییان در "التنف"صورت پذیرفته است در واقع حکایت از خشم مشترک رژیم صهیونیستی وامریکا در براورده نشدن توقعاتشان از اعمال قانون قیصر دارد

-در حالی که در هفته گذشته کوشش شد تظاهراتی باصطلاح مردمی در برخی استانهای سوریه برگزار شود ودرقالب ان مخالفت مردم سوریه با حکومت این کشور تبلیغ شود اما هوشیاری مردم درعدم استقبال از این تظاهرات مدیریت شده از سوی اسرائیل دیگر مقوله ای بود که باعث شد اسرائیل با حملات دیشب بگونه ای ازمردم سوریه انتقام بگیرد

-دراظهارات مقامات سوری امده است اسرائیل با چنین اقداماتی درصدد است تا جنگ وبحران را درسوریه طولانی کند .بنظر میرسد درکنار این نگاه، انچه بیش از پیش مورد توجه اسرائیل وامریکا درشرایط کنونی است این است که هردو میکوشند تا ضزیب اطمینان خود ازتاثیر گذاری قانون سزار را بالا ببرند

-نظر به انچه گذشت میتوان انتظار داشت ازاین پس به هرمیزان امریکا واسرائیل درتحقق اهداف تحریمی کنونی ناکام بمانند بر میزان چنین حملاتی بیفزاینداما انچه مسلم است اینکه مردم سوریه دفاع ازوطن وزیست درارامش را بر تجدید ناارامی درکشورشان ترجیح میدهند وبهیچ وجه رفع بحران را درقالب استقبال از بحرانی جدید که البته ساخته وپرداخته بیگانگان باشد پی جویی نخواهند کرد

 

شبکه العالم

منبع:
Parameter:459048!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)