|
|
0.0 (0)
[1396/11/02]

سیری در مکتب یهود نویسنده: محمدعلی حسین زاده  

سیری در مکتب یهود

نویسنده: محمدعلی حسین زاده

تورات موجود، یهود را مالک و صاحب هر جایی می داند که به آنجا قدم بگذارند؛ لذا می نویسد:
نفوذ یهودیت در مراکز ثروت و قدرت در جهان و معرفی یهودیان به عنوان بزرگترین دشمن مومنین از سوی قرآن، ما را بر آن می دارد تا شناخت عمیقتری نسبت به اعتقادات یهودیان، تاریح آنها و مکتب آنان پیدا کنیم. از این رو کتاب حاضر به دنبال معرفی این مکتب با استناد بر کتابهای آسمانی مورد پذیرش آنها و منابع تاریخی و کتابهای معتبری که در این زمینه نگاشته شده است می باشد.
این کتاب در 12 فصل تنظیم گشته است. نویسنده در ابتدا تاریخچه ای اجمالی از پیدایش قوم یهود و نزول تورات بیان نموده و پس از آن در چند فصل به بررسی محتوایی تورات می پردازد. در این بررسی، تاریخچه تورات، سخنان ضد و نقیضی که در مورد خداوند و پیامبران الهی در این کتاب وجود دارد، در مورد احکام عملی در تورات، تورات شفاهی یا تلمود و همچنین تحریفات یهودیان در طول تاریخ در این کتاب، مورد توجه قرار گرفته اند. نویسنده در ادامه فصلی را به مقوله نژاد پرستی یهود و ریشه های اعتقادی آن اختصاص داده و در فصلی دیگر یهود را بر اساس تورات، توصیف نموده است. در فصل آخر کتاب، شناسنامه یهود در قرآن و تورات در جدولی در کمال اختصار بیان شده است که کاری بسیار بدیع و نویی است.
متن کتاب ساده است و برای عموم خوانندگان مفید می باشد.

 

Parameter:313117!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)