|
|
0.0 (0)
[1399/02/10]

مهمترین موانع در مسیر تشکیل کابینه صهیونیستی+فیلم  

رییس هیئت مبارزه با یهودی سازی در قدس گفت: رژیم صهیونیستی به خاطر بحرانهای سیاسی و حزبی که ناشی از جنگ قدرت در این رژیم و بی اعتمادی مردم نسبت به آن است، قادر به تشکیل کابینه جدید نیست.

مهمترین موانع در مسیر تشکیل کابینه صهیونیستی

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399

رییس هیئت مبارزه با یهودی سازی در قدس گفت: رژیم صهیونیستی به خاطر بحرانهای سیاسی و حزبی که ناشی از جنگ قدرت در این رژیم و بی اعتمادی مردم نسبت به آن است، قادر به تشکیل کابینه جدید نیست.

ناصر الهدمی در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود: بحرانهایی مانند اوضاع بد اقتصادی و بی عدالتی در توزیع بودجه، یا مانع تشکیل کابینه جدید می شود یا تاثیری منفی بر عملکرد کابینه جدید در صورت تشکیل شدن دارد.

وی خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای تاسیس تا زمان حاضر تمام قوای خود را بر شهرک سازی متمرکز کرده اما گاهی این روند به خاطر شرایط اقتصادی و سیاسی دچار فراز و نشیبهایی شده ولی این رژیم به هر قیمت به شهرک سازی و یهودی سازی ادامه می دهد.

مشاهده ویدئو

 

العالم

Parameter:455402!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)