|
|
0.0 (0)
[1395/11/19]

گزیده بیاناتی از مقام معظم رهبری با موضوع قدس و فلسطین با ترجمه عربی و انگلیسی  

* روزجهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی در مقابل سیاست های تفرقه انگیز است

World Quds Day is the day in which the Islamic nation makes its voice heard and stands up to divisive policies

* یُوم القدس یُوم صَرخة و مُقاومة الأُمة الإسلامیة فی وَجه السیاسات الرامیة إلی بَث الفرقة


 

* روز جهانی قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامی با ظلم و بی عدالتی صهیونیست‌ها و حامیانشان است

World Quds Day is the day in which the Islamic nation voices its opposition to injustice and oppression at the hands of the Zionists and their supporters

* یُوم القدس العالمی هوَ یُوم إعلان رَفض الأمة الإسلامیة لِظلم و حیف الصهاینة وحماتِهم

 

* در مسأله‏ فلسطین، آنچه که هدف است ، استنقاذ فلسطین است ؛ یعنی محو دولت اسرائیل

On the question of Palestine, the goal is to save Palestine, and that amounts to extermination of the Israeli government

* فی قضیة فلسطین، الهدفُ هوَ إنقاذُ فلسطین، أی إِزالة دولة إسرائیل

 

* انتفاضه مسجدالاقصی یکی از آیات الهی است و جنایتکاران روسیاه را به شدت مجازات خواهدکرد

The Palestinian Intifada that originated in the Al-Aqsa Mosque is a divine sign that disgraced criminals will be brought to justice

* إِنتفاضة المسجد الأقصی واحدةُ مِن الآیات الإلهیة، و هیَ سَتلقنُ المجرمینَ الآثمین أشدُ العقاب


 

* خصوصیت مبارزه امروز و انتفاضه فلسطین این است که ملت فلسطین به معنای حقیقی کلمه به‏پاخاسته است

What is remarkable about today’s struggle and the Palestinian Intifada is that the Palestinian nation has risen up in the true sense of the word

* میزةُ کفاح الیوم و انتفاضة فلسطین هی أن الشعب الفلسطینی انتفض بِکل ما للکلمة مِن معنی

 

* رژیم صهیونیستی رژیمی گستاخ و وحشی و بی اعتنا به قوانین انسانی و مقررات بین المللی است

The Zionist regime is an impudent, savage regime which does not care about humanity and international rules

الکیانُ الصهیونی کیانُ وقح و وَحشی ولا یَعیرُ أهمیة لِلقوانین الإنسانیة والقررات الدولیة


 

* فلسطین اکنون صحنه دلاوری مظلومانه و غریبانه یک نسل و ملت مظلوم است

Palestine is now the scene of humble bravery by an innocent generation and nation

فلسطین الیوم هی ساحةُ استبسال مظلوم وغریب لجیل وشعب مظلومیْن


 

* دفاع مردم از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین در روز قدس روشن خواهد شد

How far people are willing to go in their defense of the resilient Palestinian nation will come to light on Quds Day

* فی یومِ القدس، سیتجسد دفاعُ الناسِ عَن الشعب الفلسطینی المظلوم و المقاوم


* انتفاضه مسجد الاقصی سرآغاز تحولی بزرگ در مبارزات مردم فلسطین است

The Palestinian Intifada that originated in the Al-Aqsa Mosque is a turning point in the struggle of the Palestinian people

* إنتفاضةُ المسجد الأقصی نقطةُ انطلاق لتحوّل کبیر فی کفاحِ الشعب الفلسطینی

 

* روز قدس یکی از آن جلوه‏های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است

Quds Day is a real manifestation of unity and cohesion in the world of Islam

* یُوم القدس واحد مِن المظاهر الحقیقیة لاتحاد و انسجام العالم الإسلامی

 

* تنها راه حل فلسطین ؛ بازگشت فلسطینی ها به سرزمینهای خود و اخراج صهیونیست‌های غاصب از آنجا می‌باشد

The return of Palestinians to their land and expulsion of Zionist usurpers from Palestine is the only solution to the Palestinian issue

* الحلُ الوحید لقضیة فلسطین؛ عودةُ الفلسطینیین إلی أراضیهم وإخراجُ الصهاینة الغاصبین منها

 

* ما ایمان داریم که اسلام سرانجام فلسطین را نجات داده و قدس عزیز را از دست متجاوزین پس خواهد گرفت

We are certain that Islam will eventually salvage Palestine and take back holy Quds from the aggressors

* إنّنا نُؤمن بأن فلسطین ستتحرر فی النهایة علی یَد الإسلام، و یسترد القدسَ العزیزة مِن یَد المعتدین

 

* در روز قدس ملت ما به‌ یاد آینده می‌افتد و همت در خود ذخیره می‌کند و به حرکت درمی آید و راه را  به سوی آینده باز می‌کند

 On Quds Day our nation thinks of the future as it bolsters its resolve and moves to set the stage for the future

* یفکر شعبُنا فی یُوم القدس بالمستقبل، فیستجمع الهمّةَ فی نفسه و ینطلق و یشق الطریقَ نحوَ المستقبل


 

* دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران همواره مدافع و حامی فلسطینیان خواهد بود

The government of the Islamic Republic and the Iranian people will always defend and support the Palestinians

* إنّ حکومةَ الجمهوریة الإسلامیة و الشعب الإیرانی سیظلان دوماً المدافع و المحامی عن الفلسطینیین


 

* مقاومت تنها راه آزادسازی فلسطین است

Resistance is the only way to secure the liberation of Palestine

* المقاومةُ هی السبیلُ الوحید لتحریر فلسطین

 

* پرچم مبارزه در دست جوانان فلسطینی است

The Palestinian youth are the flag-bearers of struggle

لواءُ الکفاح یَحمله شبابُ فلسطین

 

* این نسلی که امروز با مسأله فلسطین را بر دوش گرفته است، بیدار شده و حقیقت را فهمیده است

Today the generation that has taken up the cause of Palestine has awakened and developed an insight into the reality

* هذا الجیلُ الذی یَنهضُ بالقضیة الفلسطینیة الیوم، قد انتبه و أدرک الحقیقة

 

* رژیم صهیونیستی، ریشة بحران خاورمیانه به شمار می رود و برای پایان این بحران باید ریشه آن خشکانده شود

  The Zionist regime is the root-cause of the crisis in the Middle East and should be rooted out in order for the region to overcome this crisis

* الکیانُ الصهیونی، هوَ سببُ أزمة الشرق‌الأوسط، و إنهاء الأزمة یستدعی إزالة السبب
 

 

* شعله‌های مقاومت بار دیگر در سینه های بی‌تاب مردم رنجدیده و خشمگین و بی‌پناه فلسطین برافروخته شده است

The flames of struggle are raging once again in the hearts of the offended, enraged and helpless Palestinians

* إنّ جذوةَ المقاومة قَد استعرت مرة أخری فی صدور الفلسطینیین المکابدین و الغاضبین و المشرّدین

 


* ملّت فلسطین در انتفاضة جدید خود بار دیگر غلبه انسان های مؤمن و متکّی به اراده خود را بر همة  قدرت‌های مادی نشان داد.

 The new Intifada by the Palestinian people once more showed faithful individuals who rely on their resolve would prevail against all materialistic powers

* لقد أثبت الشعبُ الفلسطینی فی انتفاضته الجدیدة مرة أخری انتصار مَن یتحلی بالإیمان و یستند إلی إرادته علی کافة القوی المادیة


 

*حرکت مردم فلسطین، حرکت یک نسل است و هیچگاه متوقف نخواهد شد و پیروزی در نهایت متعلق به ملّت فلسطین است

The movement of the Palestinian people is one of a generation; thus it will never come to a halt. The Palestinian nation will eventually emerge victorious

* إنّ انتفاضةَ الشعب الفلسطینی هی انتفاضة جیل، و لن تتوقف مطلقاً. و سیکون النصر حلیف الشعب الفلسطینی فی النهایة

 


* فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد

Palestine is bound to see a day when the Zionist regime is non-existent

* ستری فلسطین لا محالة ذلک الیومُ الذی لا أثر فیه للکیان الصهیونی


 

* محو اسرائیل از منطقه ، موضوع همیشگی جمهوری اسلامی ایران است

Elimination of Israel from the region is the eternal stance of the Islamic Republic of Iran

* إزالةُ إسرائیل مِن المنطقة یمثّل الهاجس الدائم للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة


 

* همة کشورهای اسلامی باید دست در دست یکدیگر در مقابل صهیونسم غاصب و متجاوز بایستند

All Islamic countries should join forces to stand up to the usurping Zionist invaders

* علی کافة الدول الإسلامیة أن تضع یدُها بید الأخری و الوقوف بوجه الصهیونیة الغاصبة و المعتدیة

 


* دفاع از ملّت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانة آنان وظیفة اسلامی همة ماست

It is our Islamic duty to defend the innocent people of Palestine and support their uprising

* الدفاعُ عن الشعبِ الفلسطینی المظلوم و انتفاضته البطولیة و المظلومة واجب إسلامی یقع علی عاتقنا جمیعاً

 


*فلسطین، مسئله اول جهان اسلام است

Palestine is the top priority of the world of Islam

* فلسطین، القضیةُ الأولی بالنسبة للعالم الإسلامی

 


* تنها راه‌حل مسئله‌ فلسطین، مقاومت است و مبارزه است

The only way to settle the question of Palestine goes through resistance and struggle

* المقاومةُ و الکفاحُ هما السبیلُ الوحید لحل القضیة الفلسطینیة

 


* همه فلسطین برای همه مردم فلسطین

All of Palestine for all Palestinians

* کلّ فلسطین لکلّ الفلسطینیین


 

* حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملت‌ها ماندگار کردند

In all fairness, the Palestinians and the residents of Gaza have gone down in history as the most resilient of nations

* لقد خلّد الشعبُ الفلسطینی و أهالی غزة، حقاً، أسماءهم فی التاریخ بصفتهم أکثر الشعوب مقاومة

 

 

* آنچه که بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیری که انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعی شکل گرفته، یک پدیده‌ عجیبی است. این، جز هدایت الهی و دستگیری الهی چیز دیگری نیست

What has happened to the Palestinians since the outbreak of Intifada and emergence of real resistance years ago is a strange phenomenon which would have been impossible without divine guidance and assistance

* ما شهده الشعب الفلسطینی علی مدی السنوات الأخیرة، حیث اتقدَت جذوةُ الانتفاضات و تبلورت المقاومةُ الحقیقیة یشکل ظاهرة عجیبة. هذا الأمر ما هو إلا عنایة ربانیة، و تسدید إلهی

 

* مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند که این حرکت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید

You need to keep hope alive among the resilient people of Palestine and Gaza and let them know that their massive movement will produce theirs intended result

* لابد لَکم مِن إبقاء الأمل متقداً فی نفوس الشعبِ الفلسطینی، أهالی غزة، هذا الشعب المقاوم و الصلب، وعلیهم أن یعلموا بأن حرکتهم العظیمة هذه ستؤتی أکلها


* اقتدار روزافزون جبهه‌ مقاومت در مقابل جبهه‌ استکبار و کفر است که امر مشهود و واضحی است

 The resistance front is growing increasingly mighty in the face of arrogant powers and infidels is obvious

* بات واضحاً و ملحوظاً تزاید اقتدار جبهة المقاومة فی تقابل جبهة الاستکبار و الکفر


 

* پیروزی ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزی‌ای که ملت ایران در ایجاد جمهوری اسلامی در ایران داشت

The victory of the Palestinians in restoring their rights is no more difficult than the success of the Iranian people in establishing the Islamic Republic

* إنتصار الشعب الفلسطینی فی استعادة حقه لیس بأصعب من الانتصار الذی حققه الشعب الإیرانی فی تأسیس الجمهوریة الإسلامیة فی إیران

 

* در راه آزادی فلسطین و قدس شریف استقامت لازم است، ایستادگی لازم است، ادامه دادن راه لازم است

To secure the liberation of Palestine and Quds, resistance is essential, so are perseverance and steadfastness

*مسیرةُ تحریر فلسطین و القدس الشریف تستلزم الثباتَ، تستلزم الصمود، تستلزم مواصلة السیر

 


*امروز آمریکا و غرب در قضیه‌ فلسطین و در بسیاری از قضایای دیگر صریحاً دروغ می‌گویند

Today the US and the West barefacedly lie about Palestine and many other issues

إنّ أمیرکا و الغرب یمارسون الیوم کذباً سافراً فی قضیة فلسطین و فی کثیر من القضایا الأخری

 

* مسئله‌ غزه مسئله‌ یک تکه سرزمین نیست؛ مسئله فلسطین فقط مسئله‌ جغرافیا نیست؛ مسئله‌ بشریت است؛ مسئله‌ی انسانیت است.

The question of Gaza is not simply about geography or a piece of land; rather, it is one that centers on humanity

* قضیة غزة لیست قضیة قطعة أرض؛ قضیةُ فلسطین لیست مجرداً قضیة جغرافیة؛ إنها قضیةُ البشریة؛ قضیةُ الإنسانیة


 

* امروز مسئله‌ فلسطین شاخص میان پایبندی به اصول انسانی و ضدیت با اصول انسانی است

Today the question of Palestine is an indicator of commitment or lack of commitment to human principles

*قضیةُ فلسطین الیوم هی العلامةُ الفارقة بین التمسک بالمبادئ الإنسانیة ورفض المبادئ الإنسانیة

 

* فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این ، هیچ شبهه‌ای نیست

No doubt, Palestine will be liberated

* فلسطین سوف تتحرر؛ لاشک فی ذلک مطلقاً

 

* فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در این‌ها هیچ تردیدی نیست؛ اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد

Palestine will certainly be liberated and handed back to its rightful owners, and a Palestinian government will be formed there. That is for certain. But the stain on the reputation of the US and the West will be impossible to remove

* فلسطین سوف تتحرر بالتأکید، و سوف تعودُ إلی الناس و سوف تقومُ علیها دولةُ فلسطینیة؛ لاشک فی هذه الأمور؛ لکن الذی لن یُمحی من الذاکرة هو الصیتُ السیئ لأمیرکا و الصیتُ السیئ للغرب


 

* مسئله‌ فلسطین، یک مسئله‌ اسلامی است

The Palestinian question is an Islamic issue

* قضیةُ فلسطین قضیةُ إسلامیة

 

* همه ملت‌ها در مقابل فلسطین مسئولند

All nations have a responsibility toward Palestine

 * کافةُ الشعوبِ مسؤولةُ قبال فلسطین

 

* همه‌دولت‌ها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولت‌های مسلمان، چه دولت‌های غیر مسلمان

All governments, both Muslim and non-Muslim, have a responsibility toward Palestine 

* کافةُ الدول مسؤولةُ قبال فلسطین؛ سواء دولَ المسلمین، أو دول غیر المسلمین".


 

* ما در جمهوری اسلامی مسئله فلسطین برایمان یک مسئله‌ی تاکتیکی نیست، یک استراتژی سیاسی هم نیست، مسئله‌ عقیده است، مسئله دل است، مسئله‌ ایمان است

In the Islamic Republic of Iran, the question of Palestine is not merely a tactical or politically-strategic issue; rather, it is ideological and faith-based

* قضیةُ فلسطین بالنسبة لنا فی الجمهوریة الإسلامیة لیست قضیة تکتیکیة، و لیست استراتیجیة سیاسیة، إنها قضیةُ عقَدیة، قضیةُ قلبیة، قضیةُ إیمانیة

 


* مسئله‌ غزه و مسئله‌ فلسطین، مسئله‌ ماست؛ مسئله‌ اسلامی ماست؛ مسئله همه‌ مسلمین است و وظیفه ماست

 The question of Gaza and Palestine is one of our own; it is an Islamic question, one for all Muslims; it is our responsibility

* قضیةُ غزة و قضیة فلسطین، قضیتنا؛ قضیتنا الإسلامیة؛ قضیة کافة المسلمین و هی من واجباتنا

 


* شما امسال خواهید دید که به فضل الهی و با توفیق پروردگار، روز قدس از هر سال، پُرشورتر و کوبنده‌تر در همه دنیای اسلام برگزار خواهد شد

With God’s grace, this year’s rallies to mark World Quds Day will be more passionate throughout the Islamic world

* سترون أن یوم القدس فی هذا العام سیکونُ بفضل الله تعالی وبتوفیقه، أکثر حماساً و أکثر وقعاً مِن کلِّ سنةِ فی کل العالم الإسلامی

 


* همه دنیای اسلام از روز قدسی که امام بزرگوار در جمعه آخر ماه رمضانِ هر سال معیّن کردند، استقبال می‌کنند .

The Muslim world has welcomed the designation of the last Friday of Ramadan as World Quds Day by revered Imam [Khomeini]

* إنّ العالمَ الإسلامی برمّته یرحب بیوم القدس الذی أعلنه الإمام العظیم فی آخر جمعة مِن شهر رمضان کلّ عام


 
* هدف والای امت اسلامی یعنی آزادسازی همه فلسطین بدون چشم‌پوشی از یک وجب از این سرزمین اسلامی، تنها با صبر و تدبیر و توکل و مجاهدت همگانی گروه‌های مقاومت و ملت‌ها و دولت‌های اسلامی محقق خواهد شد

The lofty goal of the Islamic nation - Liberation of Palestine in its entirety without letting go of a single inch of this Islamic land - will become a reality only through patience, prudence, reliance on God and collective endeavors by resistance movements and Islamic nations and governments


* إن تحقق الهدفُ السامی للأمة الإسلامیة، و المتمثّل فی تحریر کافةِ التراب الفلسطینی دون التغاضی عن أی شبر من هذه الأرض الإسلامیة، رهن بالتحلی بالصبر والحنکة والتوکل والجهاد الجماعی لفصائل المقاومة والشعوب والحکومات الإسلامیة

 


*اگر غلطی از سردمداران رژیم صهیونیستی سر بزند ؛ جمهوری اسلامی ایران ، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کند.

If the leaders of the Zionist regime made a mistake, the Islamic Republic of Iran would raze Tel Aviv and Haifa to the ground

* لو صدر من قادة الکیان الصهیونی أیة حماقة؛ فإن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ستسوی تل أبیب و حیفا بالأرض* هر طرحی که فلسطین را تجزیه کند مردود است

Any plan to disintegrate Palestine is doomed

* کلُ طرحِ الذی یستجزی فلسطین مردودٌ

 

* ﻛﺸــﺘﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻲ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ «ﺗــﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ «ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ»، ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ

Murder, criminality and insults targeting Muslims in this historically unprecedented incident as well as efforts to destroy the first Qibla of Muslims and other religious sites in Palestine are some of the reasons why Palestine is the most important question facing the Muslim world

* إن ما یرتکب من قتل و إجرام و إساءة للمسلمین بشکل مستمر فی هذه الحادثة الفریدة من نوعها تاریخیاً ومحاولة تدمیر قبلة المسلمین الأولی و باقی المراکز الدینیة فی فلسطین، هی من بین العوامل التی تجعل من (فلسطین) القضیة الأولی للعالم الإسلامی


 

* اگر اسرائیل وارد جنگ شود؛ حیفا و تل اویو را با خاک یکسان می‌کنیم

If Israel entered into war, we would level Haifa and Tel Aviv

* ان یشرع اسرائیل فی الحرب سنهدم الحیفا و تل أبیب


 

* فلسطین ﻓﻠﺴﻄﻴﻦِ ﺍﺯ ﺑﺤﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻭﺟﺐ ﻛﻤﺘر

Palestine stretches from the Sea to the River, not even an inch less 

* فلسطین، فلسطین من البحر حتی النهر، لیس بأقل من ذلک ولا حتی بشبر واحد


 

منبع:  ایسنا                            www.isna.ir

Parameter:224950!model&4354 -LayoutId:4354 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(فارسی)